en | gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπο  της ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του Ιστότοπου. Η χρήση αυτού του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του υλικού προς λήψη, προϋποθέτει την αποδοχή αυτών των όρων. Η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης στο μέλλον κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις έχουν εφαρμογή σε όλες τις επισκέψεις στον Ιστότοπο της ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. σας επιτρέπει  να δείτε, αντιγράψετε και εκτυπώσετε το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) θα χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν θα τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και (γ) θα προβάλλονται εμφανώς όλα τα εμπορικά σήματα στην πρωτότυπη μορφή τους. Όλο το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου τελεί υπό την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτός εάν δηλώνεται ρητώς, καμία πληροφορία από αυτόν τον Ιστότοπο δε μπορεί να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή μέσο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. Οι επισκέπτες ή χρήστες απαγορεύεται να μεταβάλουν, διανείμουν, δημοσιεύσουν, μεταδώσουν ή να δημιουργήσουν παράγωγα προϊόντα από οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο για δημόσια ή εμπορική χρήση.

3. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η «ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε.» ("DELPA SHIPPING & TRANSPORT CO LTD”) και όλα τα προϊόντα, οι ονομασίες των υπηρεσιών, τα συνθήματα και τα λογότυπα που αναφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, αποτελούν εμπορικά σήματα της ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. Οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, προϊόν ή ονομασία υπηρεσιών που αναφέρεται σε αυτόν τον Ιστότοπο, χρησιμοποιείται μόνο για ταυτοποίηση και μπορεί να αποτελεί εμπορικό σήμα των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. ή τρίτων οι οποίοι αναφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. ή των τρίτων ως ιδιοκτητών του εμπορικού σήματος.

4.  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρότι η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει ακριβή πληροφόρηση στον εταιρικό της Ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν πιθανόν να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Το περιεχόμενο κάθε αρχείου που αποτελεί αυτόν τον Ιστότοπο θεωρείται επίκαιρο και ακριβές κατά το χρόνο δημοσίευσής του. Η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών οι οποίες εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. ενδέχεται να αλλάξει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτόν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Αναφορικά με τα τρέχοντα αρχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τη ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. Οποιαδήποτε αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων εταιρειών γίνεται για αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν υποδεικνύει ότι η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. υιοθετεί ή συνιστά τη χρήση αυτών. Κάθε πληροφορία, προϊόν και υπηρεσία που προβάλλεται σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχεται «ως έχει» και χωρίς η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. να παρέχει οποιαδήποτε γραπτή, συνεπαγόμενη, νομική ή άλλη εγγύηση. Η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. και οι προμηθευτές της αρνούνται ανεπιφύλακτα όλες τις εγγυήσεις, γραπτές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή εκείνες που απορρέουν από οποιαδήποτε συναλλαγή, χρήση ή εμπορική πρακτική. Η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. και οι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, συγκεκριμένη, παρεπόμενη ή τυχαία ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών ή εισοδήματος, απώλειας ή βλάβης των δεδομένων που προέρχονται από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε προϊόντος της ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε., ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη που παρέχεται στις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, ακόμη και στην περίπτωση που η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. και οι προμηθευτές της έχουν λάβει προηγουμένως ειδοποίηση για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

5.  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτός ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που ελέγχονται από τρίτους. Η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. προσφέρει αυτές τις συνδέσεις αποκλειστικά για βοήθεια. Η πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους είναι δική σας ευθύνη και η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. δεν ευθύνεται και δεν εγκρίνει ούτε αποδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών των ιστότοπων.

6.  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ορισμένες από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν δηλώσεις που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα, αναμενόμενες υπηρεσίες ή αναμενόμενες ημερομηνίες και άλλες παρόμοιες πληροφορίες. Για λόγους που δεν εμπίπτουν στον άμεσο έλεγχο της ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε., τα πραγματικά γεγονότα ή τα αποτελέσματα μπορεί να είναι σημαντικά διαφορετικά. Η διαφορά αυτή μπορεί να αποδοθεί, μεταξύ άλλων, στις πιθανές διακυμάνσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων, στις τεχνολογικές αλλαγές, στην ανάπτυξη προϊόντων, στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική οικονομική δραστηριότητα, στην αξιοπιστία τρίτων προμηθευτών και σε κινδύνους που σχετίζονται με διεθνή γεγονότα.

7.  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Αυτός ο Ιστότοπος ελέγχεται από τη ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. από τα γραφεία της στον Πειραιά. Όλα τα θέματα σχετικά με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή προσφυγή σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του Ιστότοπου θα παραπεμφθεί στα δικαστήρια του νομού Αττικής. Εσείς και η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε., συμφωνείτε να υπαχθείτε στη δικαιοδοσία τους και να τα αποδεχθείτε ως μέσο ακρόασης οποιασδήποτε σχετικής νομικής ενέργειας ή υπομνήματος. Η ΔΕΛΠΑ Ε.Π.Ε. δηλώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν είναι κατάλληλες για χρήση οπουδήποτε αλλού. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο μέσω άλλων Ιστότοπων, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των ισχυόντων τοπικών νόμων. Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να εξαγάγετε τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες λογισμικού που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, παραβιάζοντας τους ελληνικούς νόμους και διατάξεις σχετικά με την εξαγωγή ή την παραβίαση των τοπικών νόμων και διατάξεων όπως ισχύουν σήμερα.